Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informację o sposobie przetwarzania danych osobowych, stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO).

 

 1. Definicje:

  1. Dane osobowe- zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP.

  2. Klient - każda osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu lub mająca konto w sklepie internetowym,

  3. Użytkownik- każda osoba korzystająca z niniejszej strony internetowej,

  4. Administrator Grzegorz Przygoda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU GREKODEK Grzegorz Przygoda, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8571669982, REGON 387900962.

 

  1. Sprzedawca- w przypadku wskazania w niniejszym regulaminie oznacza Administratora

  2. Bazy danych osobowych- każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów.

  3. Przetwarzanie danych osobowych- jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.

 

 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w niniejszej polityce prywatności niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 3. Administrator posiada bazy danych pracowników, klientów, dostawców, osób współpracujących, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy. Administrator stosuje zabezpieczenia dostępu do baz danych poprzez zabezpieczenie fizyczne dokumentów przechowywanej w formie fizycznej oraz zabezpieczenie hasłem baz danych przetwarzanych w formie elektronicznej.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  realizacji umów cywilno-prawnych zawieranych z klientami

  1. realizacji transakcji handlowych,

  2. realizacji zleceń na podstawie zamówień złożonych przez klientów,

  3. realizacji usług serwisowych w ramach umów gwarancyjnych i pogwarancyjnych

  4. realizacji usług wsparcia technicznego dla klientów,

  5. przeprowadzania działań marketingowych, w szczególności: sprzedaży premiowych, konkursów, promocji, akcji informacyjnych (w przypadku wyrażenia przez klienta lub użytkownika dodatkowej, wyraźnej zgody)

  6. wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych, newsletterów,  związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Administratora (w rp

  7. kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Administrator

  8. wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych i handlowych,  związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Administrator

 5. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Administrator danych osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:

  1. prawnie uzasadnionym interesie Administrator jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w artykule 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ("RODO") - w przypadku wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych - w przypadku wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych drogą pocztową.

  2. zgodzie wyrażonej przez klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS);

 

 1. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

  1. uniemożliwi realizację transakcji handlowych,

  2. uniemożliwi wykonanie realizacji usług serwisowych,

  3. uniemożliwi wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS),

  4. może uniemożliwić wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.

 2. Dane osobowe klienta możemy przekazywać:

  1. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz,

  2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy dane osobowe klienta następującym odbiorcom:

 • podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;

 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

 • podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki), leasingową, faktoringową;

 • podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w związku z ubezpieczeniem wysyłanego towaru;

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub transportową – przewóz przesyłek towarowych lub usług spedycyjnych;

 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób
  i mienia;

 • podmiotom nabywającymi wierzytelności.

c) Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom publicznym czy prywatnym. Każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych będzie we właściwy sposób rozpatrzony, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.

 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

a) trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

b) do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa; 

c) 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

d) 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;

e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

f) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

g) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.   

 2. w przypadku skorzystania z prawa do zapomnienia wnioski takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 3. Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby, których dane są przetwarzane  uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). 

 4. Ponadto, osoby , których dane są przetwarzane mają prawo do:

 a) żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administrator potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator  dostarczy na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych

b) sprostowania danych osobowych, które dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

c) usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

e) przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, przetwarzane przez Administrator 

f) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do organu nadzorczego - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, a na Administrator ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

 1. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 2. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych: pod adresem: ul. Jana Kilińskiego 79/1 72-320 Trzebiatów, lub pod adresem e-mail grekodek@wp.pl

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl